สำนักงานเกษตรอำเภอรามัน
ตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 95140

โทรศัพท์ 073295046

พื้นที่ในความรับผิดชอบ 16 ตำบล